KONFERENCE O VZDĚLÁVÁNÍ
SLABOZRAKÝCH A NEVIDOMÝCH ŽÁKŮ ZŠ a SŠ

Proč vůbec konference

Stále se zvyšující počet žáků se zrakovým postižením v inkluzivním vzdělávání klade na pedagogy i management běžných škol značné nároky, potřebují metodické vedení a podporu. Odpovědní pracovníci škol poptávají výklad vyhlášky 27/2016, pomoc se zorientováním v podpůrných opatřeních a jejich efektivní implementací v praxi.

Nabízíme tak platformu výhradně pro témata vzdělávání žáků se zrakovým postižením, kde by odborníci a odborná veřejnost mohli spolu komunikovat, informovat se navzájem, sdílet příklady dobré praxe.

Slabozraké a nevidomé děti se mohou v ČR vzdělávat jak inkluzivně, tak ve speciálních školách. Máme nastavený celostátní systém podpory, přesto se míra podpory jednotlivých žáků, resp. škol, velmi výrazně liší. Týká se to mnoha oblastí, mezi nimiž jsou na předních místech výuka Brailleova písma, speciálních IT dovedností, prostorové orientace.

Leží nám na srdci také rozvoj klíčových kompetencí dětí. V případě nevidomých a slabozrakých se jedná o kompetence specifické, na nichž záleží, jak budou v dospělosti schopné samostatnosti v každodenním životě v zaměstnání. Mají-li pedagogové vést děti k rozvoji klíčových kompetencí, potřebují se v nich neustále vzdělávat.